Trong thời gian này, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức Hành trình Đỏ. Đây là việc làm cấp thiết, quan trọng để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi Hành trình Đỏ 2019 chính thức được tổ chức.

Chi tiết