Hình thức phân ban chuyên môn của Hành trình Đỏ là tất yếu. Mỗi Ban thực hiện một nhiệm vụ chuyên trách, để khi khớp nối lại, hoạt động của toàn Đoàn mới có thể chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả. Vai trò của ban Hậu cần là chăm lo miếng ăn, giấc ngủ cho cả Đoàn.

Chi tiết